Քիմիա

ՔԻՄԻԱ


Գործնական աշխատանք 4
Թթուների հիմնական հատկությունները
Փորձ 1. Հայտանյութի ազդեցությունը թթուների վրա

Ֆենոֆտալեին` անգույն է և փորձի ժամանակ գույնը չի փոխում
Մեթիլնարնջագույն` նարնձագույն է և փորձի ժամանակ դառնում է կարմիր
Լակմուս` վարդագույն նյութ

Փորձ 2. Թթուների փոխազդեցությունը ազնիվ մետաղների վրա
Zn+2HCl=> ZnGl2+H2
                                                տեղակալման ռակցիա
Mg+2HCl=>MgCl2+H2

Տեղակալման ռակցիա է կոչվում պարզ և բարդ նյութերի մեջ ընթացող ռակցիան, որի ընթացքում պարզ նյութի ատոմնները տեղակալում են բարդ նյութի ատոմներից մեկին, ռակցիայի հետևանքից առաջանում են նոր պարզ և նոր բարդ նյութեր:

2H2+ O2=>2H2O   ջերմանջատիչ ռակցիա

Փորձ 3. Թթուների փոխազդեցությունը հիմքի հետ` չեզոքացման և փոխանակման ռակցիա

NaOH(հիմք)+HCl (թթու)=>NaCl(աղաթթու)+H2O(ջուր)

  1. Տալ օքսիդների խիստ սահմանումը: Ինչով են տարբրվում օքսիդները պերօքսիդներից: 

  2. 
3.
4.9-րդ դասարան, անփոփիչ աշխատանք

1. Ո՞ր  շարքում   է   գրված  միայն  ֆիզիկական  մարմիններ.
ա) գիրքմեխալյումինազոտ
բ) սեղանգրիչտետրմատանի
գ) երկաթքանոնոսկիթթվածին
դ) պղինձջուրարծաթջրածին
2. Քանի՞ նյութ  է  ներկայացված  հետևյալ  բառակապակցություններում.  ջրի  կաթիլպղնձե թասալյումինե կաթսառետինե գնդակ,  պղնձե կուժսառցե դղյակ.
ա) 3                                     բ) 6                                     գ) 4                                  դ) 5
3Նշվածներից  ո՞ր  շարքում   են   գրված միայն օրգանական նյութեր.
1)
 ջուրթթվածինկավիճսպիրտ
2) 
կերակրի աղսպիտակուցճարպազոտ
3) 
շաքարավազքացախաթթուգլյուկոզսպիրտ
4) 
սոդաջուրածխաթթու գազբենզոլ
 4. Ինչպիսի՞ ագրեգատային  վիճակում  կարող  է  գտնվել սնդիկը.
1) միայն  պինդ  վիճակում
2) 
միայն  գազային վիճակում
3) 
միայն  հեղուկ  վիճակում
4) 
բոլոր  երեք  վիճակներում
5. Որքա՞ն է ոսկու ձուլակտորի զանգվածըորի ծավալը 2սմ էիսկ  ոսկու խտությունը 19,3 գ/սմ3 է.
1) 38,6
գ                            2) 9,65գ                                   3) 3,86գ                               4) 1,93գ
6. Համապատասխանեցրեք  նյութի  հատկությունները  և  անվանումը.   
                 Հատկությունները
            Անվանումը
աբնորոշ  հոտով թափանցիկ  հեղուկ
բջրում լավ  լուծվող պինդ  նյութ
գմետաղական  փայլով պինդ գունավոր  նյութ
դջրում  քիչ  լուծվող անհոտանհամ  գազ
    1)  կավիճ   
    2) սախարոզ
   3)քացախաթթու
   4) թթվածին
   5)  քլոր
   6)  յոդ
7. Ո՞ր շարքում  են  գրված  միայն  բարդ  նյութերի  բանաձևեր.
1)   Al, HCl,  Cu, Na2SO4                                                 3)  H2O, N2, O3,  Ni, S8
2)   AgBr, H2, CaCO3, P4                                               4)  NaOH, CO2, NH3, CuSO4
 8. Ո՞ր տարրական  մասնիկներից  է  կազմված  ատոմը.
    1)  
միայն էլեկտրոններից
    2)  
նեյտրոններից և էլեկտրոններից
    3)  
պրոտոններիցէլեկտրոններից և նեյտրոններից
    4)  
միայն պրոտոններից
9.   Ո՞ր շարքում   է  գրված  ֆոսֆորթթվածինածխածիներկաթ և ազոտ քիմիական տարրերի նշանները.
1) F, C, P, Si, Na
2)  O, C, Li, K, Ba
3)  P, O, C, Fe, N
4)  K, Na, P, Fe, C
10. Ո՞ր շարքում  են  առկա  միայն  կովալենտային  կապերով  միացություններ.
1)  NaCl, HCl, Cl2, NaHCO3                                      3)  H2, NH3, H2O, CH4
2)  KBr, HNO3, CaO, P4                                            4)  N2, Br2, CuSO4, Fe
11.  Բնութագրեք հետևյալ ….  տարրի  ատոմը  ըստ  հետևյալ  սխեմայի.
ա)  քիմիական  տարրի  նշանը      
Al
բ կարգաթիվըմիջուկի  լիցքը՝ Z- ը  
13
գ)  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոններինեյտրոններիէլեկտրոնների  թիվը)
պրոտոնների-27նեյտրոնների-14էլեկտրոններ-27դ)  պարբերության  համարըլրիվ լրացված էներգիական մակարդակների  թիվը
3(3,8,2)
ե)  խմբի  համարըենթախումբը (գլխավո՞ր  էթե՞ երկրորդական), արտաքին
էներգիական  մակարդակում  էլեկտրոնների  թիվը
3, երկրորդական,(1,2)
զ)  էլեկտրոնների  բաշխումն  ըստ էներգիական  մակարդակների
3s2p1
է)  էլեկտրոնային  բանաձևը (էլեկտրոնների  բաշխումն ըստ էներգիական
մակարդակների  և ենթամակարդակների)
ը ո՞ր հատկություններն  են  ավելի  ուժեղ  արտահայտվածմետաղակա՞նթե՞
ոչմետաղական
 մետաղական
թ)  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ  նյութերի  օրինակներ  գիտեքորոնց  բաղադրության  մեջ
առկա  է  այդ   տարրի  ատոմներ
Al
ժ Կատարեք  հաշվարկներ (որոշեք  այդ  տարրի  մեկ  ատոմի  զանգվածը mo (գ),
տարրի  առաջացրած  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը`Mr,
տարրերի  զանգվածային   հարաբերություններըզանգվածային  և մոլային բաժինները
օքսիդում):
Քիմիական բանաձև:Նյութի որակական, քանակական բաղադրությունը

Քիմիական  բանաձևը նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է, քիմիական տարերի նշանների և եթե անհրաժեշտ է ինդեքսների (դասիչների) օգնությամբ:

Նյութերը ունեն որակական և քանակական բաղադրություն:

Որակական

Նյութի որակական բաղադրությունը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի ատոմներից է կազմված:

Օրինակ` H2O-ն կազմված է ջրածին և թթվածին քիմիական ատոմներից:

Քանակական

Նյութի քանակական բաղադրությունը ցույց է տալիս

ա)ատոմների թիվը մոլեկուլում

բ)ատոմների զանգվածային հարաբերությունը բարդ նյութում

գ)տարերի զանգվածային բաժինները բարդ նյութում

դ)բարդ նյութում տարերի ատոմների մոլային բաժինը

Տանը որոշել  CO2,Fe2O3,HNO3,NaOH, Na3PO4   նյութերի քանակական բաղադրությունըCO2

ա)N(C) 1հատ ատոմ

N(O) 2հատ ատոմ

բ)m(C):m(O)=12:32=3:8

գ)ω(C)=?% =12/44=3/11=0,2727(27,27%)

ω(O)=?%=16/44=4/11=0,3334(33,34%)
դ)æ(C)=1/1+2=⅓=0,3333(33,33%)
æ(O)=2/1+2=⅔=0,6667(66,67%)
Fe2O3

ա)N(Fe) 2հատ ատոմ

N(O) 3հատ ատոմ

բ)m(Fe):m(O)=112:48=7:3

գ)ω(Fe)=?% =56/160=7/20=0,3334(33,34%)

ω(O)=?%=48/160=3/10=0,3333(33,33%)
դ)æ(Fe)=2/2+3=⅖ =0,4444(44,44%)
æ(O)=3/2+3=⅖ =0,6666(66,66%)HNO3

ա)N(H) 1հատ ատոմ

N(N) 1հատ ատոմ

N(O) 3հատ ատոմ

բ)m(H):m(N):m(O)=1:14:48

գ)ω(H)=?% =1/63=0,0111(01,11%)
ω(N)=?%=14/63=0,2223(22,23%)
ω(O)=?%=48/63=0,7778(77,78%)
դ)æ(H)=1/1+1+3=¼=0,2223(22,23%)
æ(N)=1/1+1+3=¼ =0,2223(22,23%)
æ(O)=3/1+1+3=¾ =0,7778(77,78%)NaOH

ա)N(Na) 1հատ ատոմ

N(O) 1հատ ատոմ

N(H) 1հատ ատոմ

բ)m(Na):m(O):m(H)=23:16:1

գ)ω(Na)=?% =23/40=0,5556(55,56%)
ω(O)=?%=16/40=0,4444(44,44%)
ω(H)=?%=1/40=0,0223(2,23%)
դ)æ(Na)=1/1+1+1=⅓=0,3334(33,34%)
æ(O)=1/1+1+1=⅓=0,3334(33,34%)
æ(H)=1/1+1+1=⅓ =0,3334(33,34%)

NaPO4

ա)N(Na) 1հատ ատոմ
N(P) 1հատ ատոմ
N(O) 4հատ ատոմ
բ)m(Na):m(P):m(O)=23:31:64
գ)ω(Na)=?% =23/118=0,1122(11,22%)
ω(O)=?%=31/118=0,2233(22,33%)
ω(H)=?%=64/118=0,5556(55,56%)
դ)æ(Na)=1/1+1+4=⅙ =0,1122(11,22%)
æ(O)=1/1+1+4=⅙ =0,1122(11,22%)
æ(H)=4/1+1+6=4/6=0,6667(66,67%)


Նյութի սահմանումը

Այն, ինչից կազմված են բոլոր մարմինները և առարկաները կոչվում է նյութ:Նյութը ունի ծավալ, զանգված և հատկություններ:

Նյութի 3 հատկությունները

1.Ֆիզիկական

Նյութի ֆիզիկական հատկությունները դիտարկում են կամ չափում են առանց նոր նյութ ստանալու:

2.Քիմիական

Նյութի քիմիական հատկությունները նյութի հետ փոխադարձելու ընդունակությունն է:

3.Ֆիզյոլոգիական

Նյութի ֆիզյոլոգիական հատկությունը նյութի ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմի վրա (դրական կամ բացասական):

Գիտնականները հայտնաբերել են մոտ 20.000.000ից ավել նյութեր:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Զվարթնոց

Գարուն էր: Վաղարշապատում նույնիսկ շոգ էր:Մայր տաճարի դիմաց վեհարանի սենյակներից մեկում՝ սեանի շուրջ զրուցում  էին երեք մարդ:Մեկը բարձրահասա...